TRANSPORDIFIRMA DOKUMENDINÄIDISED
Transpordifirma dokumendinäidiste alla on koondatud ettevõtte igapäevatöös kasutatavad töö- ja võlaõiguslikud dokumendid.

Miks hankida dokumendinäidiseid?

Kasutades dokumendinäidiseid, võite kokku hoida oma aega!

Dokumendinäidiste koostamisel on kasutatud kehtivat töölepingu- ja võlaõigusseadust, töölepinguseaduse käsiraamatut ning juristide poolt koostatud soovituslikke dokumendivorme. Korrektselt koostatud dokumentide eesmärgiks on minimeerida ettevõtte riske nii suhetes töötajate kui ka lepingupartneritega.
Lisaks lepingutele sisaldavad näidised ka transpordifirma võtmetöötajate (autojuhi, veokorraldaja ja tehnikajuhi) põhjalikke ametijuhendeid, mis sätestavad töötajate tööeesmärgid, -ülesanded, kohustused ja vastutuse hilisemate tööalaste vaidluste vältimiseks.

Dokumendid on jagatud moodulitesse, mida on võimalik hankida eraldi või koos.

Autojuhi töö- ja võlaõiguslike dokumentide moodul
Siia alla kuuluvad eelkõige tööandja ja autojuhi töö- ja võlaõiguslikke suhteid reguleerivad dokumendid:
 • autojuhi tööleping;
 • autojuhi tähtajaline tööleping (näiteks puhkuste asendamise ajaks);
 • autojuhi ametijuhend;
 • transpordifirma töökorralduse reeglid;
 • koolituskulude hüvitamise kokkulepe;
 • varalise vastutuse kokkulepe - kindlustamaks tööandja vara säilimise;
 • nõusolek tasaarvestuseks - töötaja poolt tekitatud väiksema kahju korral;
 • võlatunnistus - töötaja poolt tekitatud suurema kahju korral;
 • võlatunnistuse lisa: käendusleping - töötaja poolt tekitatud kahju hüvitamise garantii.
Autojuhi ametikohaga seotud dokumentide mooduli hind on 300.- EEK + KM 20%.

Veokorraldaja ja tehnikajuhi töö- ja võlaõiguslike dokumentide moodul
Siia alla kuuluvad eelkõige tööandja ning veokorraldaja ja tehnikajuhi töö- ja võlaõiguslikke suhteid reguleerivad dokumendid:
 • veokorraldaja tööleping;
 • veokorraldaja ametijuhend;
 • tehnikajuhi tööleping;
 • tehnikajuhi ametijuhend;
 • tehnikajuhi varalise vastutuse kokkulepe - kindlustamaks tööandja vara säilimise.
Veokorraldaja ja tehnikajuhi ametikohtadega seotud dokumentide mooduli hind on 150.- EEK + KM 20%.

Transpordifirma põhitegevusega seotud võlaõiguslike dokumentide moodul
Siia alla kuuluvad eelkõige ettevõtte ja tema sissetuleku tagavate partnerite (klientide) võlaõiguslikke suhteid reguleerivad dokumendid:
 • veoleping;
 • veolepingu lisa: teenuste hinnakiri;
 • veolepingu lisa: teenuse ostja käendusleping;
 • võlatunnistus - kui klient ei suuda vedajale arveid õigeaegselt tasuda, siis on vedajal otstarbekas ennast kindlustada;
 • võlatunnistuse lisa: käendusleping - kliendi poolt ostetud teenuste tasumise garantii;
 • kütuselisa tabel - kuna veohind sõltub suhteliselt palju kütusehinnast, siis on otstarbekas siduda veohind kütusehinnaga ning antud tabel aitab veo- ja kütusehinna vahelise seose kergesti leida.
Ettevõtte ja tema klientide vahelisi suhteid reguleerivate dokumentide mooduli hind on 150.- EEK + KM 20%.

Kes kasutavad transpordifirma dokumendinäidiseid?

Dokumendinäidised on suunatud transpordifirma juhtidele, kes peavad koostama või organiseerima töö- ja võlaõiguslikke suhteid reguleerivate dokumentide koostamist. Kuna näidisdokumendid on kokku pandud spetsiaalselt transpordifirma eripärasid silmas pidades, siis on 95% dokumendi koostamise tööst juba tehtud. Põhimõtteliselt võib näidistes parandada lepingupoolte andmed, kuupäevad ja tasude suurused ning võtta need koheselt kasutusse.

Dokumendinäidised on .rtf formaadis ja seetõttu saab neid MS Word programmis lihtsalt töödelda.

Kuidas hankida transpordifirma dokumendinäidiseid?

Dokumendinäidiste hankimiseks on kõige lihtsam esitada tellimus e-postiga.

Tarnimine toimub peale arve laekumist 24 tunni jooksul e-posti teel.

Transpordifirma dokumentide 3 mooduli korraga (kõik dokumendid) tellimisel on hind 500.- EEK + KM 20%.