TEENUSED
Logistikapartneri põhitegevuseks on logistikaalased ja protsesside optimeerimisega seotud konsultatsiooniteenused ning protsesside juhtimine.

Transpordi juhtimisel on konkurentsivõime ja efektiivsuse peamisteks märksõnadeks motiveeritud personal, veeremi tootlikkuse pidev kasv ja tarnelubaduste täitmine. Logistikapartneri kompetentsi kuulub:
 • tulemusliku motivatsioonisüsteemi loomine;
 • veeremi ja autojuhtide tootlikkuse hindamine ja parendamine;
 • operatsioonide mõõtmiseks ja efektiivsuse tagamiseks vajaliku mõõdikutesüsteemi loomine;
 • veeremi ennetava hooldus- ja remondisüsteemi loomine;
 • personali töölepingute, ametijuhendite ja muude seadusandlusest tulenevate dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine.
Transporditeenuse ostmisel ja pakkumisel on üheks võtmeteguriks pakutav veohind. Veohinna määramisel tuleb jälgida kõigi veo teostamiseks tehtavate kulutuste kajastamist omahinnas. Selleks oleme loonud mudeli - transpordikulude kalkulaatori, mis on täpne ja mugav töövahend kasumlikkuse ning konkurentsivõime tagamiseks optimaalse veohinna leidmisel.

Lao juhtimisel on efektiivsuse peamisteks võtmeteguriteks motiveeritud personal, lao paindlikkus reageerimisel nõudluse muutusele, asjakohane IT süsteem ja väärtust mittelisavate operatsioonide eemaldamine. Logistikapartneri kompetentsi kuulub:
 • tulemusliku motivatsioonisüsteemi loomine;
 • personali töölepingute, ametijuhendite ja muude seadusandlusest tulenevate dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
 • operatsioonide mõõtmiseks ja efektiivsuse tagamiseks vajaliku mõõdikutesüsteemi loomine;
 • IT süsteemi valikul kriteeriumite väljatöötamine ja sobiva tarnija leidmine;
 • tehnoloogia valik efektiivsuse tõstmiseks;
 • operatsioonide kaardistamine ja mittevajalike tegevuste leidmine ning elimineerimine;
 • lao geograafilise asukoha valik lähtudes optimaalsetest transpordikuludest.
Varude juhtimine võimaldab vähendada seotud kapitali hulka (laovarude all olev raha ning laovarude hoidmiseks ja käsitsemiseks vajalikesse ruumidesse investeeritud raha) tagades samaaegselt piisavate laovarude olemasolu. Peamisteks võtmeteguriteks on optimaalse varude suuruse ja tellimiskoguse leidmine. Logistikapartneri kompetentsi kuulub:
 • nõudluse prognoosimine;
 • optimaalse laovaru määramine;
 • optimaalse tellimuspunkti määramine;
 • optimaalse tellimiskoguse määramine.
Outsourcing võimaldab suunata ettevõtte tähelepanu ja ressursid põhitegevuse teostamisele ning kõrvaltegevused delegeeritakse neile, kes suudavad neid teostada efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt. Oluline on hetkeolukorra ning ressursside analüüs ja outsourcingu vajaduse ning võimaluste määratlemine ja õige teenusepakkuja valik. Teenusepakkuja valik mõjutab otseselt ettevõtte konkurentsivõimet. Logistikapartneri kompetentsi kuulub:
 • outsourcingu võimaluste määratlemine ja analüüs;
 • outsourcingu vajaduse määratlemine ja analüüs;
 • teenusepakkuja valik ja analüüs;
 • outsourcitud tegevuste mõõtmiseks ja hindamiseks vajaliku mõõdikutesüsteemi loomine.